آزار جنسی یک زن و شکایت او در اداره پلیس —


این زن در راه پله‌ی یک آموزشکده مورد تعرض یک مرد قرار می‌گیرد. او برای طرح شکایت به پلیس مراجعه می‌کند و با برخورد زننده و تهمت پلیس مواجه می‌شود. باقی ماجرا را از زبان خود این زن بشنوید.