آشنایی با مهارتهای جسمی در رابطه عاطفی جنسی- کنار گذاشتن رودربایستی (بخش یکم)


دااشتن دانش و مهارتهای جنسی پایه پیش نیاز آغاز یک رابطه عاطفی جنسی ارضا کننده است که بیشتر ما از آن به اندازه کافی آگاهی نداریم. در این برنامه تلاش میکنیم شما را با بخش کوچکی از این دانش با سرنام “رودربایستی را کنار بگذارید “از بخش “مهارت های جسمی” آشنا کنیم.