آموزش جنسی به کودکان از چه سنینی باید باشد؟ Part of live 24

updated: 06-2021


در این بخش از لایو 24 زیبا ناوک در اینستاگرام، او به سوالی در رابطه با آموزش مسائل جنسی برای کودکان و بچه های سنین پائین و … جواب میدهد