از پنج سالگی با برادرانم و مردهای فامیل رابطه جنسی دارم در فامیل ما همه دخترها همین روابط رو داشتیم

updated: 04-2021


از پنج سالگی با برادرانم و مردهای فامیل رابطه جنسی دارم
در فامیل ما همه دخترها همین روابط رو داشتیم
و وقتی همدیگر را میدیدیم، برای هم تعریف میکردیم
فکر میکردم امری طبیعی‌ست و همه همین کارها را میکنند
دوستان عزیز
گفتگوی این شنونده عزیز که با دکتر تماس گرفتند, به سرانجام نرسید و تلفنشان قطع شد
اما ویدیو را بهرحال اپلود کردم که شاید چشم و گوشی از کسی باز کند
سپاس از توجه شما