استاد محمدی نیا روابط جنسی قبل از ازدواج ؟ Mohammadinia Sex before Marriage? Yes No in 2022

updated: 05-2022


متخصصان و پژوهشگران جنسی معتقدند که به دلایلی ارتباط جنسی قبل از ازدواج
به یک ازدواج خوب و پایدار آسیب می زند:
1- فروکشی هیجان طلبی مردان
2- از بین رفتن مبارزه جویی مردان برای تصاحب جنس مخالف
3- تغییر تمرکز از عشق به سکس
4- وابستگی مضاعف در خانمها بخاطر ترشح آکسی توسین
5- ناقص ماندن مراحل تکامل عشق