افسردگی دارم و با آقایی در ارتباط هستم که از لحاظ جنسی به او کشش ندارم … in 2022

updated: 05-2022


1 سال و 7 ماه است که
با آقای 32 ساله ای که ایرانی نیستند
در ارتباط هستم
و 7 ماه است که
تصمیم دارم این رابطه را تمام کنم
چون من از لحاظ جنسی
به این آقا کشش ندارم
اما چون خودم افسرده هستم
گفتم شاید اشکال از من باشد
و اگر این رابطه را تمام کنم
و وارد رابطه دیگری بشوم
باز هم همین ماجرا تکرار خواهد شد.
من از مردهای ایرانی خوشم نمی آید
و هر روز صبح که
از خواب بلند می شوم
ناراحت هستم
و احساس می کنم که
از همه چیز و از همه آدم ها بدم می آید
و هیچ چیزی برایم لذت بخش نیست…