اولین کوهنوردی من و اولین دیدار با درکه‌ی زیبا

updated: 04-2021


بعد از دو ماه قرنطینه، اولین جایی که رفتم درکه‌ی زیبا و بی‌نظیر بود که حسابی دلم رو برد و من مات و مبهوت این همه زیبایی شدم.
راستش همیشه از کوه‌نوردی می‌ترسیدم چون حس می‌کردم ممکنه وسط راه نفس کم بیارم و دیگه نه راه پس باشه و نه راه پیش اما این دخترای قشنگ باعث شدن به خودم اعتماد کنم و تا ارتفاع زیادی پیش برم و برای دفعه اول از خودم راضی بودم.
شما هم از تجربه‌تون از کوه‌نوردی یا درکه برام بنویسین.

Music by n