بی بی خال زن قهرمان فاریاب را کمک مادی کنید تا مثل خودش دختر های قهرمان را تقدیم جامعه کند.


دوستانیکه نیت دستگیری این خانواده را دارند با شماره
0781433384 و همچنان0791307575
در تماس شوند
گزارش ی را که در مورد زندگی یک زن فقیر اما موفق ، تهیه نموده بودم در یک محفل چند صد نفری کمپین کاهش خشکنت علیه زنان در شهر میمنه نشر شد و اشک زیادی از اشتراک کننده ها را جاری ساخت.
بلی این زن باشنده شهر میمنه است ، او برای شوهرش بازو است ، برای والدین نابینایش عصا است ، برای هشت عضو خانواده نان آور است و برای خودش محصل است و همچنان از بی سرپناهی در یک سمچ یا مغاره زندگی میکند .
از والی جوان و دلسوز فاریاب آقای سید انور سادات منتگذارم که برای این خواهر مظلوم حقوق پانزده روزه خودش را مساعدت کرد و وعده همکاری بیشتر داد .
از خانم انیسه تینچ منشی شورای ولایتی فاریاب
از داکتر معروف ثمر سرپرست ریاست صحت فاریاب
از بانو اصیله گهریک مدیر مسوول هفته نامه فاریاب
ازانجینیر نسیم معاون شورای ولایتی حزب جنبش ملی
از خانم عزیزه جویا یکی از زنان فعال فاریاب
از دفتر محتر NRC مقیم ولایت فاریاب و
از انجمن محترم خیریه یاردم و انجینیر حنیف سپاسگذارم که برای دستگیری از این خانواده مساعدت های نقدی و قرضی شان را لطف کردند . امیدوارم کمک های وعده شده که بعد از دریافت ارقام آن را منتشر خواهیم کرد بتوانیم این خانم قهرمان و خانواده ان را در فصل سرد زمستان دستگیری نماییم .
تشکر از همکاری انجینیر جاوید “کیوان” و خانم یولدوز”مسرور” که مرا در ساختن این گزارش یاری رساندند .
(سرداش)
/