تصاویری که از ایستگاه فضایی بین المللی به زمین می رسد

updated: 05-2021


فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی نه تنها سرگرم پژوهشند بلکه مرتبا هم تصویر هایی از زمین ارسال می کنند. تصاویری که تاثیر انسان بر زمین را نشان می دهد و هشداری است برای حفظ زیبایی و حیات این کره خاکی.
منبع پخش – l