جزئیاتی از دیدار تاریخی نخست وزیر هند از اسرائیل

updated: 06-2021


روون ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل با حضور در محل اقامت نخست وزیر هند در اور شلیم طی مراسمی به او خوشامد گفت. نادندرا مودی، نخست وزیر هند برای گرامیداشت ۲۵ سال رابطه دیپلماتیک با اسرائیل روز سه شنبه وارد این کشور شد.
منبع پخش – l