دختران تیم رباتیک افغانستان با استفاده از قطعات تویوتا دستگاه تنفس مصنوعی می‌سازند


منبع پخش – l