دخترها، پسرها ! تقوا


ارتباط دختر و پسر- غریزه جنسی – وابستگی جنسی – اشتباه بزرگ – انتخاب همسری پاک – خود فروشی – ضعف دختران – رابطه دوستی و فرار از تنهایی – تخلیه غلط احساسات – خیانت – تباه شدن زندگی آینده – نقشه های شوم – اخاذی جنسی و مالی از دست دادن نجابت – کم توجهی به عشق – دروغ به خود – فرجام شوم
تهیه شده در شبکه جهانی کلمه

انتشار توسط سایت ویدیو فارسی
m