درخواست نامشروع #رابطه #جنسی از یک زن #پولیس در حوزه نهم شهر کابل


اینست حقیقت ، حقوق مساوی مرد و زن در نظامی که مزبوهانه برای تکثیر فساد اداری و اخلاقی تلاش دارد.
از همین جا باید دانست که آوردن وضیعت بیکاری و فقر ، مقدمه چینی است برای استفاده نامشروع از هموطنان.
چقدر سرباز با دریافت شعور اجتماعی اساسی به صفوف اردو ، پولیس می رود ، جز فقر و بیکاری و یا هم با پیکاری تضاد قومی و منطقوی توسط باند های هفت و هشت گانه؟
کدام خانم در چنین وضیعت نا بسامان ، با وجود مخالفت جدی فامیل مور است ، لباس نظامی بپوشد؟ اگر فقر و بیکاری و گرسنگی اطفال و شاید هم یتیم ها یش ، دامنگیر او نباشد؟
#رابطه-نامشروع
#رابطه-جنسی
#زن- پولیس
#کابل

#Top5plus