دکتر عصایی/فیزیولوژی هورمون های هیپوفیز خلفی و ارتباط آن با هیپوتالاموس

updated: 04-2021


هیپوفیزخلفی در واقع محل ذخیره هورمون های مترشحه از هیپوتالاموس(اکسی توسین و هورمون ضد ادراری ) است. هورمون اکسی توسین که مسئول زایمان ، خروج شیر از پستان و فعالیت های جنسی در آقایان است. هورمون ضد ادراری هم مسئول حفظ فشار اسمزی مایعات خارج سلولی و حجم آن هاست. در این ویدئو به تشریح این اعمال و اهمیت آن ها و بیماری های آن ها می پردازیم