دکتر هلاکویی – توضیحات علمی کامل درباره وام گرفتن و ربا


مادری تماس گرفته و درباره رابطه پسر خود با یک دختر مراکشی صحبت میکند . دختر بسیار عقاید شدید مذهبی دارد به صورتی که وام گرفتن را ربا میداند اما از طرفی دو سال با پسر همخانه شده و رابطه جنسی دارند.
دکتر علاوه بر صحبت درباره مسئله رابطه ، توضیحات کاملی درباره مسئله وام گرفتن و ربا در دنیای امروز میدهند