دکتر هلاکویی – سخت گیری در انتخاب همسر

updated: 05-2021


دختری 30 ساله از ایتالیا تماس گرفته و درباره زندگی شغلی و شخصی خود صحبت میکند

زمانی که ایران بوده است ، با پسرها ملاقات داشته اما به خاطر شرایط بسیار سختی که در ذهن خود گذاشته بوده ، هیچ کس را نتوانسته به عنوان همسر برگزیند

هم اکنون اینجا که آمده و موقعیت و کیس ازدواج کمتر برای او پیدا میشود ، توقعات خود را پایین تر آورده تا بتواند همسری مناسب برگزیند

دکتر با جدیت تمام درباره انتخابات و توقعات و معیارهای خانم با او صحبت کرده و راهنمایی های درست و مناسبی در خصوص اینگونه افراد میدهد