دیدار از رستورانت وطن برگر وطن با دختر وطن

updated: 05-2021


دوست های چه خوب است که همیشه از رستورانت های وطنی خود استفاده کنیم و غذا های محلی خود را به نمایش بگذاریم پس شما من را حمایت کرده تا بتوانم برنامه های بهت آماده کنم.
تشکر خاص از رستورانت وطن و مجید جان که وقت دادن تا بتوانیم یک برنامه آماده کنیم.🙏