دیدار الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم عصر امروز با ورزشکاران متحصن تیم تکواندوی افغانستان


الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری عصر امروز از ورزشکاران تیم تکواندوی افغانستان که هفته هاست در پارک زرنگار تحصن کرده اند دیدار و با ایشان در باره مشکلات و خواسته هایشان گفتگو کرد.
معاون اول ریاست جمهوری هنگام بازدید از ورزشکاران یاد آور شد که بررسی مشکلات شما به عهده من گذاشته شده است و من مسئولیت خود میدانم تا به زودی این مشکلات را حل نمایم.
معاون اول ریاست جمهوری از آن ها خواهش کرد تا به تحصن شان پایان بدهند تا در عوض همراه با چند تن از دست اندرکاران ورزش تکواندوی کشور طی نشستی این مسایل را بررسی کنیم و به معضل پیش آمده با رعایت عدالت و انصاف پایان بدهیم.
در این دیدار بشیر ترکی سر مربی تیم تکواندوی کشور بگونه مختصر یاد آور شد که خواست ما بررسی دستبرد گسترده در بخش مالی تکواندوی کشور است و امیدواریم که شما به این مشکل رسیده گی کنید.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان به ورزشکاران یاد آور شد که توجه به ورزش و جوانان یکی از وعده های ما در دوره مبارزات انتخاباتی بوده است و به آن ها عمل خواهیم کرد و عدالت تأمین خواهد شد.
وی به ورزشکاران اطمینان داد که رئیس جمهوری کشور نیز طی فرمان880 مورخ17 حوت سال جاری در زمینه حکم داده است و به هیأتی متشکل از نماینده گان لوی خارنوالی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، مشاور معاونیت اول ریاست جمهوری، وزارت مالیه و دیگران وظیفه سپرده است تا این موضوع را پیگیری کنند.