دیدار با رئیس بانک جهانی در افغانستان


۱۹ عقرب ۱۳۹۳

رئیس جمهور غنی با رئیس بانک جهانی در افغانستان، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای باب ساوم رئیس بانک جهانی در افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که شام امروز در ارگ انجام شد، آقای باب ساوم در مورد فعالیت های بانک جهانی در افغانستان معلومات داد و یکبار دیگر از تعهد دراز مدت بانک مذکور با افغانستان، اطمینان داد.

در مقابل رئیس جمهور کشور گفت که حکومت جدید خواستار کار با بانک جهانی و سایر تمویل کننده گان در شناسایی سکتور های کلیدی است که باعث رشد افغانستان می شود.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که ما تلاش می کنیم تا پیشبرد امور کاری در ادارات افغانستان به شکل بهتر صورت گیرد و با سهولت همراه باشد.

رئیس جمهور غنی افزود که حکومت افغانستان میخواهد یک سیستم حسابدهی منسجم و یکپارچه را بخاطر استفاده موثر از کمک های بین المللی ایجاد نماید.
———–
Office of the Spokesperson & Directorate of Communications
Presidential Palace- ARG
Kabul, Afghanistan
Website: www.president.gov.af