رابطه جنسی فرح دیبا و فریدون جوادی


احمد انصاری پسر خاله فرح دیبا در یک مناظره پرده از خیانت های فرح دیبا بر می دارد ،
رابطه جنسی بین فرح و فریدون جوادی به حدی بوده است که تمام درباریان حتی شاه میدانسته…
#فرح #خیانت #شاه