رهنمود زیبا به سپیده در باره تجاوزات جنسی دائی او


سپیده در مشاوره با زیبا ناوک در گروه رواندرمانی همدلان در تلگرام از تجاوزات جنسی دائی اش صحبت می کند و زیبا در این رابطه به او توصیه هائی می کند ….
telegram 00491795737383