روانشناسی روابط جنسی


روانشناسی روابط جنسی ،از لحاظ جنسی چه تیپی هستید؟این تست برمبنای ارتباط رنگها با طرحواره های رفتارجنسی طراحی شده است ..
رنگ موردعلاقه شما کدام است ؟

#روانشناسی #روابط_جنسی