سند سازی و اتهامات جنسی آمدنیوز به امید دانا چشم اندازی از فردای براندازی نظام in 2022

updated: 05-2022


به بهانه اتهامات جنسی و سند سازی #آمدنیوز علیه اینجانب لازم دانستم توضیحاتی را به صورت کلی و جزئی بدهم تا بهتر چشم انداز فردای براندازی نظام را بدانیم..

همچنین برای نخستین بار بخش هایی از خاطرات زندانم را بابت پخش شایعاتی سخیف توسط برخی از مدعیان روشنفکری و زندانی سیاسی مطرح کردم تا بدانید کسانی که حتا نمی توانند باد شکم خود را مدیریت کنند چگونه مدعی هستند کشوری با پیچیدگی ها و گستردگی ایران را میخواهند مدیریت کنند..

در نهایت حق شکایت از توله زم را برای خودم محفوظ میدارم ولی در حال حاضر بابت دلایلی که در برنامه تشریح کردم، چنین نخواهم کرد!
امید دانا

برنامه رو دست کاری از امید دانا

لینک تلگرام رودست

اینستاگرام رودست

اینستاگرام امید دانا

لینک کمک مالی برای رودست از طریق western union به نام omid sharifi dana در کشور سوئد

مشترک پیج فیس بوک رو دست شوید

لینک حمایت مالی از برنامه رودست از طریق پی پال paypal

زمانی که رسانه ها شهامت بیان حقیقت را ندارند و یا منافع مالیشان اجازه نمی دهد حقایق را صراحتا مطرح نمایند این ما میهن پرستان هستیم که بایستی رسانه شویم.
رسانه شما هستید
ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد