شناخت افراد از نحوه نشستن آنها در اولین ملاقات


برای شناخت افراد روشهای مختلفی وجود دارد, در رابطه ما با افراد مختلف امکان دارد که آنها دوست نداشته باشند یکسری از اطلاعات و روحیات خود را برای ما بازگو کنند که در اینجا ما می توانیم با کمک زبان بدن طرف مقابلمان این اطلاعات را شناسایی کنیم