طراحی جدید و بازار گرم لباس های افغانی!

updated: 05-2021


ساخت لباس‌های افغانی با طرح و دیزاین‌های جدید. مورد استفاده این لباس‌های عنعنوی را به حدی افزایش داده که حتٰی زنان در رسمیات هم از آن استفاده می‌کنند.
Originally published at – l