عاشقشم حتی بدون رابطه جنسی تا زنده ام


زنی که همسر معلولش را بعد از حادثه رها نکرد و عشق به معنای واقعی را به مدعیان آموخت