فانتزی های جنسی در رابطه چیست؟ دلیل عدم انجام آنها


⭕️🛑 توجه این یک ویدئو آموزشی است 🛑⭕️
فانتزی های جنسی در رابطه چیست؟
خوردن و مکیدن در رابطه جنسی نباید با اجبار انجام شود
افراد فیلم پونوگرافی
❤️🙏عضویت در کانال و دریافت ویدئوهای جدید: ❤️🙏
سپيده هاشم زاده
دانش پژوه دکتری تخصصی روانشناسی
روان درمانگر بالینی/سلامت جنسی
📍کلینیک: تهران
☎️۰۹۳۰۴۲۳۴۴۷۳

#فانتزی_جنسی #روانشناس #روان_درمانگر_جنسی
Noticee: This is an educational and tutorial video.