فایل صوتی نوری زاد در جلوی درب زندان اوین و دیدار با خانواده های بازداشت شدگان اخیرجوانان بهائی


فایل صوتی نوریزاد در جلوی درب زندان اوین و دیدار با خانواده های بازداشت شدگان اخیرجوانان بهائی
به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:چهار شهروند جوان بهایی ساکن تهران,کرج و ساری صبح روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۹۴به طور جداگانه دستگیر و پس از تفتیش منازل این شهروندان به مکان ها ی نامعلومی منتقل شدند.