فرازمینی ‌ها قسمت ۵۳۶ میهمانان فرازمینی امسال در کنار ما قسمت ۲ in 2021

updated: 05-2021


#مهرزاد ۱۱ شبکه ایست کاملا آزاد بدون وابستگی به سیاست یا وابستگی به کشوری این شبکه مکانی است برای تحقیق و پژوهش درباره‌ی حیات هوشمند فرازمینی و موجودات بیگانه فضایی
در شبکه #مهرزاد۱۱ درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کنیم مانند فضا موجودات فضایی بشقاب‌های پرنده حیات هوشمند فرازمینی پرتال و تله پورت گزارشات جدید و معتبر رسیده درباره موجودات فضایی يوفو و ربوده شدگان همبستری و سکس با بیگانگان علامات و نشانه های شخص ربوده شده توسط بیگانگان فرازمینی و سفر در زمان ویدئو آموزشی و مستند به زبان فارسی و یا زیرنویس فارسی