فوری_مهم_تحلیل طوفانی امید دانا از سخنان تند خامنه ای علیه روحانی در جمع خانواده سلیمانی_رودست

updated: 04-2021


برنامه رو دست کاری از امید دانا

کمک مالی از طریق paypal

دوستان و دشمنان برای از دست ندادن ما هر سه یوتیوب رودست را فالو داشته باشید
لینک کانال اصلی

لینک کانال دوم

لینک جایگزین

لینک تلگرام رودست

اینستاگرام رودست یک

اینستاگرام رودست 2

لینک کمک مالی برای رودست از طریق western union به نام omid sharifi dana در کشور سوئد

مشترک پیج فیس بوک رو دست شوید

Copyright (or ©) 2019 by Omid Sharifi Dana. All rights reserved

زمانی که رسانه ها شهامت بیان حقیقت را ندارند و یا منافع مالیشان اجازه نمی دهد حقایق را صراحتا مطرح نمایند این ما میهن پرستان هستیم که بایستی رسانه شویم.
رسانه شما هستید
ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد