قدمگاه خامنه ای + صدای آمریکا + مهدی فلاحتی

updated: 04-2021


حکومت جمهوری اسلامی چگونه به خرافات دامن می زند. گزارش مهدی فلاحتی در صفحه آخر صدای آمریکا