ماجرای تجاوز جنسی حاج سعید طوسی، قاری قرآن بیت رهبر از زبان شاگردان او


ماجرای قاری متهم به تجاوز از این گزارش افشا شد: برنامه صفحه آخر – ماجرای تجاوز جنسی حاج سعید طوسی، قاری قرآن بیت رهبر از زبان شاگردان او