محدوده ی روابط جنسی میان زن و شوهر در روز رمضان چیست؟


محدوده ی روابط جنسی میان زن و شوهر در روز رمضان چیست؟
پرسش های شرعی که برای بسیاری از من و شما در زندگی روز مره به وجود می آید.
مولانا عبدالقدوس دهقان به این پرسش ها پاسخ می دهد.
تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق