مسئله جنسی پارت 2


نیروی جنسی یا به دست گرفتن کنترل؟
آیا ما در هر رابطه جنسی فقط به دنبال ارضاء نیازجنسی خود هستیم یا اینکه به دنبال ارضا غرور و یا دستیابی به حس قدرت خود هستیم ؟
انرژی جنسی ما نیاز به راهبری دارد