مستند: دیدار با مهرنگار؛ دختر تاجیکستان


مهرنگار رستم یکی از محبوب ترین خوانندگان جوان تاجیکستان است. او «در دیدار با مهرنگار»، میزبان آرام بلندپز در شهر دوشنبه، پایتخت کشورش می شود تا مخاطبان «ایران اینترنشنال» را از نزدیک وارد زندگی هنری و حرفه ای خود کند.
در این دیدار، آرام به همراه میزبان خود شباهت ها و تفاوت های فرهنگی، غذایی و اجتماعی ایرانیان و تاجیک ها را نیز با یکدیگر مقایسه می کند.