مقایسه طرز نشستن خامنه ای با سران کشورهای بیگانه و مردم ایران_رودست

updated: 06-2021


برنامه رو دست کاری از امید دانا

لینک تلگرام رودست

اینستاگرام رودست

اینستاگرام امید دانا

لینک کمک مالی برای رودست از طریق western union به نام omid sharifi dana در کشور سوئد

مشترک پیج فیس بوک رو دست شوید

زمانی که رسانه ها شهامت بیان حقیقت را ندارند و یا منافع مالیشان اجازه نمی دهد حقایق را صراحتا مطرح نمایند این ما میهن پرستان هستیم که بایستی رسانه شویم.
رسانه شما هستید
ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد