مکالمه غیررسمی پزشک و بیمار در زبان انگلیسی


یه انگلیسی زبان داخل مطب پزشک چطوری صحبت میکنه
در این ویدیو به زبان انگلیسی غیر رسمی یک مکالمه بیمار و پزشک را بررسی میکنیم

ویدیو مرتبط
مکالمه تعارف و تمجید از غذا در انگلیسی :

انگلیسی حرف زدن در بیمارستان
آموزش زبان انگلیسی
انگلیسی محاوره ای و غیر رسمی