میمونی که مادرش او را نخواست، اما مسوولان باغ وحش او را نگه می دارند

updated: 04-2021


باغ وحشی در هند وظیفه مراقبت از یک بچه میمون را بر عهده گرفت. پس از آنکه مادر این بچه میمون از نگهداری از او سر باز زد، مسئولان باغ وحش شهر میسور وظیفه مراقبت از او را بر عهده گرفتند.
منبع پخش – l