نمایشگاه و فروشگاه صنعت مواد غذایی ۲۰۱۶ دربرلین


بازدید گرد مولر وزیر همکاری های اقتصادی آلمان ازعرفه افغانستان درنمایشگاه بین المللی هفته سبز یا نمایشگاه و فروشگاه صنعت مواد غذایی و میوه های خشک و تازه و ملاقات با آقای اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان ، که به همین مناسب به برلین آمده بود . این نمایشگاه هرساله در برلین برگذار میشود و حدود ۶۰ کشورجهان در آن شرکت نموده صنعت مواد غذایی خود را به نمایش و فروش می گذارند .