پشت پرده مشاور شدن استاد محقق چه بود؟ نظریات مردم؟


سنترال افغانستان؛ صدای هزارستان!
ویدیوهای زیبا از سراسر افغانستان | تماشای هزارستان | تحلیل و خبر | معلومات و آموزش | تفریح و سرگرمی | ورزش و صحت |

Welcome to #Central_Afghanistan!
Beautiful videos from all around the country | News | Learning | Entertainment | Sport & Health | Useful update information |
WhatsApp: +93777155433

https://www.youtube.com/BasirMohedi
v