پیشوای آلمان / Holocaust


ظهور و صعود هیتلر و نازی‌ها به قدرت٬ جنگ و جنایت‌هایی که علیه بشریت در زمان هیتلر و نازی‌ها اتفاق افتاد٬ آلمان امروز و میراث هیتلر در میان آلمانی‌های امروز.