چگونه میتوانیم از کمر دردی ها جلوگیری کنیم؟ | با دوکتور عبدالله احمدی، متخصص اورتوپیدی، بخش چهارم


#تلویزیون_طبی_چراغ
#cheraghmedicaltv