چگونه میتوان صدای خدا را تشخیص داد؟ in 2022

updated: 05-2022


تعالیم کشیش الناتان باغستانی در برنامۀ تلویزیونی “ندای آزادی”.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر این سازمان تماس بگیرید:

شماره تلفن تماس:
1525 – 522 (818) 001

ایمیل
[email protected]

وبسایتهای ما
www.SimaMasih.com
www.iKelisa.com

آدرس پستی:
PoBox: 371043 Reseda CA 91337 USA

فیسبوک ما
www.FaceBook.com/www.ElnathanBaghestani.org

کشیش الناتان و نازنین باغستانی خادمین تقدیم شده ای به خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح
هستند که پیغام آنها بر مبنی “محبت بدون قید وشرط” خداوند، در جامعۀ فارسی زبان بسیاری را بیدار کرده است. در حالا حاضر این پیغامها در میلیونها منزل در سرتاسر آمریکا، اروپا، استرالیا، آسیا و خاورمیانه پخش مبشود.
با حمایت این خدمت میتوانید در رساندن پیغام انجیل عیسی مسیح به سرتاسر دنیا، شما نیز سهمی داشته باشید.
حمایت شما این سازمان را قادر میسازد تا نقش مهمی در رساندن انجیل عیسی مسیح در این ایام آخر داشته باشد. همکاری شما در این حصاد فراوان ایام آخر، به این سازمان کمک میکند تا بیشتر و بیشتر در مورد نیکوئی و فیض خداوند ما عیسی مسیح نسبت به این جانهای با ارزش خدمت کند و از این طریق برای آنان این امکان را بوجود آورد تا پیغام دگرگونی بنیادی قوم خدا را نیز بشنوند.