کارگاه خیاطی که در آن زنان پناهجو آینده‌شان را طرح می‌ریزند


دو زن کارآفرین آلمانی با راه‌اندازی یک کارگاه خیاطی کوچک در فرانکفورت زنان پناهجوی افغان و سوری را مشغول به کار کرده‌اند. در این کارگاه حرفی از تجربه تلخ جنگ و فرار نیست، بلکه همه خود را در رنگ و پارچه غرق کرده‌اند و به آینده‌ای روشن چشم دوخته‌اند.