کتاب صوتی دیدار با فرشتگان 08 – پائلو_کوئلیو


كتابي است كه بعضي از مراحل سير و سلوك عرفاني و آداب معرفتي (البته آدابي كه به سبك عرفان هاي آمريكاي جنوبي است و البته با عرفان هاي ما هم تا حدودي سازگار است) را شرح مي دهد و در قالب داستاني كه ظاهرا واقعي است و كوئيلو خود تجربه كرده است، روش ديدار با فرشته نگهبان و صحبت كردن با وي را به طور كلي مي گويد.