گزارش: معذرت خواهی و مقاطعه سیاسی عطا محمد نور با داکتر عبدالله

updated: 04-2021


عطا محمد نور از حاميان اش به خاطر پشتيبانی از عبدالله عبدالله معذرت خواهی كرد.

عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، امروز طی اظهاراتی داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه را به باد انتقاد گرفت و وی را به معامله گری متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری دید، آقای نور در بخشی از سخنانش گفت: “داکتر عبدالله به‌خاطر حفظ قدرت و چوکی خود در تلاش معامله است و بارها تعهد شکنی با طرف داران و دوستان ‌اش انجام داده است.”

والی بلخ داکتر عبدالله را نامرد، معامله گر و گژدم خطاب کرده است.