แนะนำหนังสือ Welkom in Nederland อ่านสอบ A2 Inburgeringsexamen

updated: 04-2021


#WelkominNederland #Inburgeringexamen A2 #สอบภาษาดัตซ์
ติดตามกลุ่มเฟสบุ้ค “เรียนภาษาดัตซ์เพื่อสอบ A1 A2 และทำงาน”

แนะนำหนังสือ Welkom in Nederland สำหรับอ่านสอบภาษาดัตซ์ระดับ A2 Inburgeringsexamen สอบ KNM = Kennis van de Nederlandse Maatschappij การเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของเนเธอร์แลนด์