396 _ تصمیم دارم از شوهرم جدا شوم اما عذاب وجدان دارم…| دکتر هلاکویی | طلاق | عذاب وجدان

updated: 04-2021


◀◀◀ خانم 38 ساله ای
از کانادا روی خط هستند
و مسئله خود را اینگونه مطرح میکنند:
شوهرم 40 ساله است
چهارده سال است که
با هم ازدواج کرده ایم
و فرزندی نداریم.
مدتی پیش رابطه ای را شروع کردم
که همسرم متوجه این رابطه شد.
تصمیم دارم از همسرم جدا شوم
اما عذاب وجدان دارم
چون همسرم اصرار دارد که
بمانیم و رابطه مان را درست کنیم
اما از طرفی هم
هیچ تغییری نمیکند
و رابطه جنسی خوبی هم نداریم…