Ex-Mojahedin * Zahra Moini * 13 September 2013 * AAWA-Association.de * MardomTV.com


کانون آوا تقدیم می کند:
برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com
روزجمعه 13 سپتامبر2013 برابر با 22 شهریور 1392 ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن وساعت ۱۸ بوقت آلمان
خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر از انجمن زنان آلمان
در مورد سالهای زندگی در تشکیلات رجوی جهت آشنائی مردم با وقایع درون تشکیلاتی و بحث زنان در تشکیلات و همینطور دررابطه با وقایع اخیر اتفاق افتاده دراشرف بحث و گفتگوکردند.
درطول این برنامه که با استقبال بی نظیر هموطنان ایرانی از خارج و داخل ایران مواجه شد، سئوالات زیادی چه از طریق ایمیل وچه مستقیم بدفتر تلویزیون مردم تی وی واصل شدند که از طرف خانم معینی به انها پاسخ داده شدند.
توجه همه علاقمندان را بدیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.