مسئله جنسی پارت 2

نیروی جنسی یا به دست گرفتن کنترل؟ آیا ما در هر رابطه جنسی فقط به دنبال ارضاء نیازجنسی خود هستیم یا اینکه به دنبال ارضا غرور و یا دستیابی به حس قدرت خود هستیم ؟ انرژی جنسی ما نیاز به راهبری دارد